השיחה המקיפה על שאגת האריה

8
השיחה המקיפה על שאגת האריה

Mahāsīhanāda Sutta
מַהָאסִיהַנָאדַה סוּטַּה

הסגפן הערום קַסַּפַּה
(acelakassapavatthu)

1. כך שמעתי. פעם התגורר הבּוּדְּהַה באוּג'וּנְיָאיַה בפארק הצבאים של קַנַנְקַטְּהַלֵה. שם הגיע אליו הסגפן הערום קַסַּפַּה, ולאחר שהחליף עמו ברכות נימוסין, נעמד במקום ראוי ואמר:

2. "החבר גוֹטַמַה, שמעתי את הדברים הבאים: 'הפרוש גוֹטַמַה דוחה כל סוג של סגפנות והוא מגנה ומאשים את כל אלה המובילים חיים נוקשים של סגפנות.1 כעת, האם אלה שמספרים זאת דוברים אמת, האם אין הם מסלפים את דבריו של המכובד גוֹטַמַה בשקרים? האם הם אומרים את האמת על תורתו ומה שקשור אליה, או האם ראוי שמורה עמית מקבוצה רוחנית אחרת יואשם בגין הדברים האלה? ברצוננו לראות את המכובד גוֹטַמַה מפריך את ההאשמה הזו."

3. "קַסַּפַּה, אלה האומרים זאת אינם דוברים אמת, הם מסלפים את דבריי בשקרים. קַסַּפַּה, מצד אחד אני רואה, באמצעות העין השמימית הטהורה והעולה על היכולת האנושית, שמתרגל סגפנות מופיע לאחר המוות, עם התפרקות הגוף, בעולם של יגון, ביעד אומללות, בתופת, בגיהנום. ולעומת זאת, אני רואה… שמתרגל אחר של סגפנות מופיע לאחר המוות בעולם של שמחה, ביעד שמימי. ובנוסף, אני רואה… שאחד אחר המתרגל סגפנות מתונה מופיע לאחר המוות, עם התפרקות הגוף, בעולם של יגון… ובנוסף, אני רואה… שאחד אחר המתרגל סגפנות מתונה מופיע לאחר המוות בעולם של שמחה, ביעד שמימי. מאחר שאני רואה אותם כפי שהם – ההופעה, היעד, המוות והלידה מחדש של הפרושים האלה, כיצד אוכל לבטל את כל צורות הסגפנות, לבקר ולהאשים את כל אלה המובילים חיים נוקשים של סגפנות?

4. קַסַּפַּה, ישנם פרושים וברהמינים חכמים, מיומנים, מאומנים בויכוח, מפצלי שערות,2 חדים, אשר הולכים בדרכי ההשקפות. לעיתים השקפותיהם עולות בקנה אחד עם שלנו, ולעיתים לא. מה שהם משבחים, לעיתים גם אנחנו משבחים. מה שהם לא משבחים לעיתים גם אנחנו לא משבחים. מה שהם משבחים, לעיתים אנחנו לא משבחים ומה שהם לא משבחים, לעיתים אנחנו כן משבחים. מה שאנחנו משבחים, לעיתים גם הם משבחים, ומה שאנחנו לא משבחים, לעיתים גם הם לא משבחים. מה שאנחנו לא משבחים, לעיתים הם לא משבחים, ומה שאנחנו לא משבחים, לעיתים הם כן משבחים.

בחינה והערכה
(samanuyuñjāpanakathā)

5. כאשר אני ניגש אליהם, אני אומר: 'לגבי העניינים האלה אשר אין עליהם הסכמה, הבה נניח להם. לגבי העניינים האלה אשר יש עליהם הסכמה, שם על החכם לפעול, לשאול ולבקר את הנושאים האלה עם המורים או עם תומכיהם, באמירה: 'בהקשר לדברים מזיקים3 והנחשבים כמזיקים, הלקויים והנחשבים ככאלה, שאינם ראויים לתרגול והנחשבים ככאלה, שאינם אופיניים לאציליים והנחשבים ככאלה, האפלים והנחשבים ככאלה – מי זנח לחלוטין דברים מעין אלה והוא חופשי מהם – הפרוש גוֹטַמַה, או מורים מכובדים אחרים?'

6. יתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים מזיקים… הפרוש גוֹטַמַה השתחרר מהם לחלוטין, אך המורים המכובדים האחרים השתחררו רק מחלקם.' במקרה הזה החכם יחלוק לנו את השבחים הגדולים ביותר.

7. וייתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים מיטיבים והנחשבים כמיטיבים, חסרי פגם והנחשבים כחסרי פגם, הראויים לתרגול, האופיניים לאציליים, הבהירים והנחשבים ככאלו – מי התמחה בהם לחלוטין – הפרוש גוֹטַמַה או מורים מכובדים אחרים כלשהם?'

8. ייתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים האלה… הפרוש גוֹטַמַה התמחה לחלוטין, אך המורים המכובדים האחרים התמחו רק בחלקם.' במקרה הזה יחלוק לנו החכם את השבחים הגדולים ביותר.

9. יתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים מזיקים והנחשבים כמזיקים, הלקויים והנחשבים ככאלה, שאינם ראויים לתרגול והנחשבים ככאלה, שאינם אופיניים לאציליים והנחשבים ככאלה, האפלים והנחשבים ככאלה – מי זנח לחלוטין דברים מעין אלה והוא חופשי מהם – קהילת התלמידים האציליים של הפרוש גוֹטַמַה,4 או של המורים המכובדים האחרים?'

10. יתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים מזיקים… התלמידים האציליים של הפרוש גוֹטַמַה השתחררו מהם לחלוטין, אך התלמידים של המורים המכובדים האחרים השתחררו רק מחלקם.' במקרה הזה החכם יחלוק לנו את השבחים הגדולים ביותר.

11. וייתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים מיטיבים והנחשבים כמיטיבים, חסרי פגם והנחשבים כחסרי פגם, הראויים לתרגול, האופיניים לאציליים, הבהירים והנחשבים ככאלו – מי התמחה בהם לחלוטין – קהילת התלמידים האציליים של הפרוש גוֹטַמַה, או של המורים המכובדים האחרים?'

12. ייתכן שאדם חכם יאמר: 'בהקשר לדברים האלה… התלמידים האציליים של הפרוש גוֹטַמַה השתחררו מהם לחלוטין, אך התלמידים של המורים המכובדים האחרים השתחררו רק מחלקם.' במקרה הזה יחלוק לנו החכם את השבחים הגדולים ביותר.

דרך האציליים המתומנת
(ariyāṭṭhaṅgikamagga)

13. קַסַּפַּה, ישנה דרך, ישנו מסלול תרגול, אשר מי שילך בו ידע ויראה בעצמו: 'הפרוש גוֹטַמַה מדבר בזמן הנכון, דובר אמת, ומדבר לעניין5 – דברי דְהַמַּה ומשמעת.' מה הם הדרך ומסלול התרגול? זוהי דרך האציליים המתומנת, כלומר: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, עיסוק נכון, מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון. זוהי הדרך שבאמצעותה יוכל אדם לדעת ולראות בעצמו: 'הפרוש גוֹטַמַה מדבר בזמן הנכון, דובר אמת, ומדבר לעניין – דברי דְהַמַּה ומשמעת.'

תרגולים סגפניים
(tapopakkamakathā)

14. לשמע הדברים האלה, אמר קַסַּפַּה לבּוּדְּהַה: "החבר גוֹטַמַה, התרגולים הסגפניים האלה אותם עושים ברהמינים ופרושים מסוימים נחשבים על ידם כנאותים: סגפן ערום6 מתנהג בחוסר נימוס7 – הוא מלקק את ידיו, ואינו מגיע או עומד במקום כאשר הוא מתבקש. הוא אינו מקבל אוכל שמוצע או מוכן עבורו, ואינו מקבל הזמנות לארוחה. הוא אינו מקבל אוכל מתוך סיר או מחבת, וגם לא על מפתן, לא בין עצי הסקה או מכותש האורז, וגם לא היכן ששני אנשים אוכלים, מאישה בהיריון או אישה מניקה, או מאישה החיה עם גבר, וגם לא מלקטים, או מהיכן שכלב עומד או היכן שזבובים מתפשטים. הוא אינו אוכל דגים או בשר ולא שותה רום או משקאות חריפים או דייסת אורז.8

הוא פרוש של בית-אחד9 או פרוש של מנה-אחת,10 פרוש של שני-בתים, או פרוש של שבע-מנות, או פרוש של שבעה-בתים. הוא מתקיים על תרומת מזון אחת, שתיים או אפילו שבע, אוכל רק פעם אחת ביום, פעם ביומיים, פעם בשבעה ימים. הוא נוהג לאכול אורז רק פעמיים בחודש. כל אלה נחשבים תרגולים נאותים.

הוא אוכל-עשבים, אוכל-דוחן, אוכל-אורז-לא-מבושל, אוכל-אורז-פרא, אוכל צמחי-מים, אוכל אבקת-קליפות-אורז, אוכל קרום-אורז, אוכל-פרחי-זרעי-שמן, אוכל-עשב, אוכל-גללי-פרות, אוכל-שורשי-ופירות-יער, או אוכל-פירות-נופלים.

הוא לובש בד קנאביס גס או בד מעירוב חומרים, תכריכי גופות, סמרטוטים מערמת אשפה, בגד עשוי מסיבי-קליפת-עץ, עור אנטילופה, עשב, קליפת עץ, שערות שגולחו, סדינים משער אדם11 משער סוס, או מכנפי ינשוף. הוא תולש שערות וזקן, מקדיש עצמו לתרגול הזה. הוא פרוש מכוסה-קוצים, בונה את מיטתו מהם, ישן לבדו בבד ספוג בוץ רטוב, חי באוויר הפתוח, מקבל כל מושב שמוצע לו, חי על זוהמה ומכור לתרגול הזה, פרוש שאינו שותה מים12 ומכור לתרגול הזה, או חי ממוקד בתרגול של רחצה13 שלוש פעמים לפנות ערב ומכור לתרגול הזה."

תרגול סגפנות חסר תועלת
(tapopakkamaniratthakathā)

15. "החבר קַסַּפַּה, ייתכן שסגפן יעשה את הדברים האלה…14 אך אם הישגיו במוסר, הישגיו בפיתוח התודעה והישגיו בחוכמה אינם מפותחים וממומשים, הוא אכן עדיין רחוק מלהיות פרוש ורחוק מלהיות ברהמין. אך, קַסַּפַּה, כאשר נזיר מפתח חוסר-טינה, חוסר-זדון ותודעה שופעת אהבה, והוא זונח את התחלואים, מממש וחי בשחרור התודעה חסר התחלואים, השחרור דרך חוכמה, לאחר שהגשים זאת בחיים האלה ממש באמצעות תובנת-העל האישית שלו, אז, קַסַּפַּה, הנזיר הזה הוא פרוש וברהמין."15

16. לשמע הדברים אמר קַסַּפַּה למכובד: "גוֹטַמַה המכובד, קשה להיות פרוש, קשה להיות ברהמין."

"כך אומרים, קַסַּפַּה: 'קשה להיות פרוש, קשה להיות ברהמין.' אך אם סגפן ערום היה עושה את כל הדברים האלה… (חזרה על תרגולי הסגפנות מפסקה 14), וזו הייתה אמת המידה לקושי התרגול – הקושי הגדול להיות פרוש או ברהמין, אין זה היה נכון לומר: 'קשה להיות פרוש, קשה להיות ברהמין', מכיוון שכל בעל-בית או בן בעל-בית – אפילו השפחה שואבת המים הייתה אומרת: 'אם כך, אהיה סגפנית ערומה…' (המשך כמו פסקה 14). אך קַסַּפַּה, מאחר שישנה פרישות וברהמיניות שונה מאוד מאלו, נכון לומר: 'קשה להיות פרוש, קשה להיות ברהמין.' קַסַּפַּה, כאשר נזיר מפתח חוסר-טינה, חוסר-זדון ותודעה שופעת אהבה… (כמו בפסקה 15), אז, קַסַּפַּה, הנזיר הזה הוא פרוש וברהמין."

17. לשמע הדברים אמר קַסַּפַּה למכובד: "גוֹטַמַה המכובד, קשה לדעת מיהו פרוש, קשה לדעת מיהו ברהמין."

"כך אומרים בעולם, קַסַּפַּה: 'קשה לדעת מיהו פרוש, קשה לדעת מיהו ברהמין.' אך אם סגפן ערום היה עושה את כל הדברים האלה וזו הייתה אמת המידה לקושי התרגול – הקושי הגדול לדעת מיהו פרוש או ברהמין, לא היה נכון לומר זאת מכיוון שכל בעל-בית או בן בעל-בית היו יכולים לדעת זאת. אך, קַסַּפַּה, מאחר שישנה פרישות וברהמיניות שונה מאוד מזו, נכון לומר: 'קשה לדעת מיהו פרוש, קשה לדעת מיהו ברהמין.' אך קַסַּפַּה, כאשר נזיר מפתח חוסר-טינה, חוסר-זדון ותודעה שופעת אהבה, וזונח את התחלואים, מממש וחי בשחרור חסר התחלואים של התודעה, השחרור דרך חוכמה, לאחר שהגשים זאת בחיים האלה ממש באמצעות תובנת-העל האישית שלו, אז, קַסַּפַּה, הנזיר הזה הוא פרוש וברהמין.

פיתוח המוסר, התודעה והחוכמה
(sīlasamādhipaññāsampadā)

18. -20 אז אמר קַסַּפַּה למכובד: "גוֹטַמַה המכובד, אם כך מהו פיתוח המוסר, התודעה והחוכמה?"

"קַסַּפַּה, טַטְהָאגַטַה מופיע בעולם – אַרַהַנְט, בּוּדְּהַה ער בשלמות בזכות עצמו, מושלם בידע ובמוסר, הוא שהלך-מעבר, יודע העולמות, הטוב במאמנים את אלה הנכונים לאימון, מורה בני האדם והישויות השמימיות, הבּוּדְּהַה הנעלה. הוא מגלה את העולם הזה לידיעת אחרים עם כלל הדֶווֹת, המָארוֹת, והבְּרַהְמוֹת שבו, את הדור הזה עם הפרושים והברהמינים, השליטים והאנשים, לאחר שהבין אותו בידיעה ישירה. הוא מלמד את הדְהַמַּה הנפלאה בתחילתה, נפלאה באמצעה ונפלאה בסופה, ברוחה ובלשונה. והוא מציג את החיים הרוחניים המושלמים והטהורים לחלוטין.

בעל-בית יוצא לפרישות אל חיי חסר-בית ומתרגל מוסריות… (סוּטַּה 2, פסקאות 41-63). קַסַּפַּה, כך הוא מפתח את המוסר במלואו. הוא מרסן את דלתות החושים… (סוּטַּה 2, פסקאות 64-74). הוא משיג את ארבע הגְ'הָאנוֹת… (סוּטַּה 2, פסקאות 75-82) קַסַּפַּה, כך הוא מפתח את התודעה במלואה. הוא משיג תובנות שונות… (סוּטַּה 2, פסקאות 83-96) ומגשים את חדלון התחלואים… (סוּטַּה 2, פסקה 97). קַסַּפַּה, כך הוא מפתח את החוכמה במלואה. והוא יודע: 'הלידה הגיעה אל קֵצַהּ, החיים הרוחניים הגיעו אל קֵצַם, מה שהיה לעשות נעשה, אין יותר מזה דבר.'

שאגת האריה
(Sīhanādakathā)

21. קַסַּפַּה, ישנם פרושים וברהמינים המלמדים מוסר, המשבחים את המוסר בדרכים שונות. אך בהתייחס למוסריות האצילית הגבוהה ביותר, אינני רואה אחד העולה עלי. אני נעלה במובן הזה, במוסריות הגבוהה ביותר. ישנם פרושים וברהמינים המלמדים סגפנות והמנעות,16 המשבחים אותם בדרכים שונות. אך בהתייחס לסגפנות והמנעות האציליים הגבוהים ביותר, קַסַּפַּה, אינני רואה אף אחד העולה עלי. אני נעלה במובן הזה, בסגפנות הגבוהה ביותר. ישנם פרושים וברהמינים המלמדים חוכמה, המשבחים חוכמה בדרכים שונות. אך בהתייחס לחוכמה האצילית הגבוהה ביותר, קַסַּפַּה, אינני רואה אחד העולה עלי. אני נעלה במובן הזה, בחוכמה הגבוהה ביותר. ישנם פרושים וברהמינים המלמדים שחרור, המשבחים שחרור בדרכים שונות. אך בהתייחס לשחרור האצילי הגבוה ביותר, אינני רואה אחד העולה עלי. אני נעלה במובן הזה, בשחרור הגבוה ביותר.

22. קַסַּפַּה, ייתכן שנוודים רוחניים חסידי אמונות אחרות17 יאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו, אך ורק במקומות ריקים, ולא בנוכחות קהל.' יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו, והוא שואג אותה בנוכחות קהל.'

ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל, אך הוא עושה זאת ללא ביטחון'. יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון.'

ייתכן ויאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון, אך לא פונים אליו בשאלות'. יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל, בביטחון ופונים אליו בשאלות.'

ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון, אך כאשר פונים אליו בשאלות, הוא אינו משיב'. יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון, וכאשר פונים אליו בשאלות, הוא משיב.'

ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון, וכאשר פונים אליו בשאלות, הוא משיב אך אינו גובר עליהם בתשובותיו'. יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל… והוא גובר עליהם בתשובותיו.'

ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו… אך הם לא מרוצים מכך'… ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו… אך הם אינם מסופקים ממה ששמעו'… ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו… אך הם אינם נוהגים כשבעי רצון'… ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו… אך הם אינם עולים על דרך האמת'… ייתכן שיאמרו: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו… אך הם אינם מרוצים מהתרגול'. יש לומר להם שאין זה נכון: 'הפרוש גוֹטַמַה שואג את שאגת האריה שלו בנוכחות קהל ובביטחון, הם פונים אליו בשאלות והוא משיב, הוא גובר עליהם בתשובותיו, הם מרוצים ומסופקים ממה ששמעו, הם נוהגים כשבעי רצון, הם עולים על דרך האמת, והם מרוצים מהתרגול.' כך, קַסַּפַּה יש להשיב להם.

תקופת המבחן של פרוש זר
(titthiyaparivāsakathā)

23. פעם, קַסַּפַּה, הייתי ברָאגַ'גַהַה, בפסגת הנשרים וסגפן המתמחה בהרעבה עצמית בשם נִיגְרוֹדְהַה בא להיוועץ בי בקשר לתרגול סגפני,18 וההסבר שלי שימח אותו מעבר לכל מידה."

"אדוני, מי לא ישמח מעבר לכל מידה כאשר הוא שומע ממך דְהַמַּה? אני שמח מעבר לכל מידה.

מצוין, אדוני, מצוין אדוני! בדיוק כמו ליישר מה שהפוך, או לחשוף מה שמוסתר, או להראות את הדרך הנכונה למי שאבד, או להחזיק מנורה במקום חשוך כך שבעלי עיניים יוכלו לראות עצמים, באותו אופן, המכובד הציג את הדְהַמַּה בדרכים רבות. אני שם את מבטחי בבּוּדְּהַה, בדְהַמַּה, ובקהילת הנזירים. אנא מהמכובד שאקבל בנוכחותו את היציאה לפרישות,19 שאקבל את ההסמכה לנזירות."20

24. "קַסַּפַּה, מי שקודם לכן היה שייך לאמונה רוחנית אחרת ומבקש את יציאה לפרישות או הסמכה לנזירות בדְהַמַּה ובמשמעת האלה, עליו לחכות ארבעה חודשים, ומקץ תקופת המבחן של ארבעה חודשים, הנזירים המבוססים בתודעותיהם יעניקו לו את היציאה לפרישות ואת ההסמכה לנזירות. אך ייתכן שיהיו במקרים מסויימים יוצאים מן הכלל."

"אדוני, אם אלה פני הדברים, אחכה גם ארבע שנים, ועם תום פרק הזמן הזה, שהנזירים יעניקו לי את היציאה לפרישות ואת ההסמכה לנזירות."

לאחר מכן קיבל קַסַּפַּה את היציאה לפרישות ואת ההסמכה לנזירות בנוכחות הבּוּדְּהַה עצמו. והמכובד קַסַּפַּה שזה עתה הוסמך, בהיותו בבדידות, מבודד, ללא לאות, בלהט ובנחישות, הגשים בתוך זמן קצר את מה שלמענו אדם צעיר ממשפחה טובה יוצא לפרישות מחיי-בית אל חיי חסר-בית, פסגת החיים הרוחניים, ולאחר שהגשים אותה כאן ועכשיו באמצעות תובנת-העל21 האישית שלו, הוא שוהה בה בידיעה: 'הלידה הגיעה אל קֵצַהּ, החיים הרוחניים הגיעו אל קֵצַם, מה שהיה לעשות נעשה, אין יותר מזה דבר.'


והמכובד קַסַּפַּה הפך לאחד האַרַהַנְטים.1 סגפנות: טַפַּה, tapa. סגפנות מסיבות רוחניות. תרגול המוקדש לפיתוח שליטה עצמית והמנעות מפעילויות הנתפסות כלא מוסריות או מזיקות מוסרית.

2 מפצלי שערות: וָאלַבֶדְהִי, vālavedhi. כינוי לקשתים המסוגלים לפגוע בשערה בודדת.

3 מזיק: אַקוּסַלַה, akusala. ההיפך ממיטיב (קוּסַלַה), מזיק, לא נבון, לא טוב, לא מועיל, פעולה שיוצרת תוצאה קרמתית שלילית.

4 קהילת התלמידים האציליים: סָאבַקַסַנְגְהַה, sāvakasaṅgha. מילולית: 'קהילת השומעים'. מיוחס לנזירים ולתלמידים אציליים.

5 ראו סוּטַּה 1 פסקה 1.9.

6 סגפן ערום: אַצֶ'לַקַה, acelaka.

7 חוסר נימוס: מוּטָאצָ'ארַה, muttācāra. כללי נימוס ביחס לפונקציות גופניות. הרשימה המלאה מופיעה בקובץ השיחות באורך בינוני (MN 12.45).

8 דייסת אורז תוססת: טְהוּסוֹדַקַה, thusodaka. מתורגם גם כ-'משקה משכר'.

9 פרוש של בית-אחד: אֶקָאגָארִיקוֹ, ekāgāriko. פרוש שמקבל מזון נדבות רק מבית אחד ביום.

10 פרוש של מנה-אחת: אֶקָאלוֹפִּיקוֹ, ekālopiko. פרוש שמקבל רק מנה אחת של אוכל ביום.

11 כמו אַגִ'יטַה קֶסַקַמְבַּלִי (DN 2.22).

12 'שאינו שותה מים': אַפָּאנַקַה, apānaka. אדם שנמנע משתיית מים לא מורתחים בשל היצורים החיים שבתוכם (כמו הגַ'אִינִים).

13 על מנת לשטוף מעצמו את חטאיו.

14 כאן מתוארים שוב כל תרגולי הסגפנות השונים מפסקה 14.

15 הבּוּדְּהַה השתמש בכינויים 'פרוש' ו-'ברהמין' במובן שהוא מעניק להם ולא על פי זה שקַסַּפַּה נותן להם.

16 סגפנות והמנעות: טַפּוֹ-גִ'יגוּצְּ'הַה, tapojigucchā.

17 חסידי אמונות אחרות: אַנְּיַטִיטְּהִייָא, aññatitthiyā.

18 ראו סוּטַּה 25 בקובץ השיחות הארוכות.

19 יציאה לפרישות: פַּבַּגָּ'א, pabbajjā. היציאה לחיי פרישות. המעבר מחיי-בית לחיי חסר-בית, פרוש, נזיר.

20 הסמכה לנזירות: אוּפַּסַמְפַּדָא, upasampadā. התקבלות כנזיר מן המניין במסדר הנזירים. בדרך כלל ההסמכה ניתנת לאחר תקופת התלמדות כנזיר-מתלמד.

21 תובנת-על: אַבְּהִינְּיָא. abhiññā.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *